Regulamin

serwisu www.starezdjecia.pl

Dział I - Definicje
1. Oldpics - oznacza Oldpics Sp. z o.o., ul. Wiktorska 69/3, 02-582 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 489931, NIP 5213662992.
2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
3. Serwis, starezdjecia.pl, www.starezdjecia.pl - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.starezdjecia.pl
4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu i/lub Usług.
5. Usługi - oznacza usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.)
6. Umowa - oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Oldpics z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
7. Konto - dostępne dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalające m. in. na dodawanie Danych w Serwisie.
8. Dane - treści, w szczególności zdjęcia, filmy, komentarze, wpisy, które Użytkownik dobrowolnie zamieszcza w Serwisie.
Dział II - Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług, zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Oldpics.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Dział III - Zmiany Regulaminu
1. Oldpics zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.starezdjecia.pl/regulamin. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień Regulaminu jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Serwisu
3. Korzytanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
Dział IV - Konta w Serwisie
1. Dostęp do niektórych treści i funkcji Serwisu jest dostępny tylko po założeniu Konta.
2. Użytkownik może założyć Konto korzystając z formularza rejestracji konta dostępnego pod adresem https://www.starezdjecia.pl/rejestracja.
3. Hasło do Konta Użytkownik musi utrzymywać w poufności.
Dział V - Dane wprowadzane w Serwisie przez Użytkownika
1. Przesyłając Dane do Oldpics lub umieszczając Dane w Serwisie Użytkownik udziela Oldpics nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie, powielanie i rozpowrzechnianie tych Danych oraz na opracowywanie, na podstawie Danych, utworów zależnych w związku z prowadzeniem Serwisu uwzględniając m. in. promocję Serwisu i Danych.
2. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Danych.
3. Licencja, o której mowa w punkcie 1. Działu V wygasa w momencie usunięcia Danych przez Użytkownika.
Dział VI - Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu niezgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika Danych o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie Dane jak i szkody powstałe w wyniku jego działania.
Dział VII - Odpowiedzialność Oldpics
1. Oldpics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem i/lub prawem.
2. Oldpics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji i Danych uzyskanych ze stron Serwisu.
3. Oldpics nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe czy też wolne od usterek.
4. Oldpics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu www.starezdjecia.pl.
Dział VIII - Prawa własności intelektualnej
1. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim.
2. Użytkownik udostępniający w Serwisie Danych, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie zgody na rozpowszechnianie tych Danych i udzielanie licencji, o której mowa w punkcie 1. dział V. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Serwisu Danych, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
3. Oldpics zastrzega sobie prawo do usunięcia Danych i/lub Konta Użytkownika w momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu postanowień Regulaminu, bez konieczności decydowania czy Dane spełniają postanowienia Regulaminu ani uprzedniego informowania użytkownika.
Dział IX - Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Oldpics Sp. z o.o., która przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z poz. zm.).
2. Zakładając Konto, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Oldpics.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.
4. Oldpics przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług oraz ulepszania Serwisu.
Dział X - Wypowiedzenie umowy
1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy Oldpics poprzez usunięcie konta w Serwisie i zaprzestania korzystania z Serwisu.
2. Oldpics zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy jeśli a) Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu b) Oldpics zakończy działanie Serwisu c) Oldpics będzie prawnie zobligowana do wypowiedzenia umowy.
Dział XI - Załączniki
1. Polityka Prywatności i Cookies, której treść znajduje się pod adresem: https://www.starezdjecia.pl/polityka-prywatnosci